• Clinical Cell Therapy Guidelines for Neurorestoration (IANR/CANR 2017)

      Huang, Hongyun; Young, Wise; Chen, Lin; Feng, Shiqing; Zoubi, Ziad M. Al; Sharma, Hari Shanker; Saberi, Hooshang; Moviglia, Gustavo A.; He, Xijing; Muresanu, Dafin F.; Sharma, Alok; Otom, Ali; Andrews, Russell J.; Al-Zoubi, Adeeb; Bryukhovetskiy, Andrey S.; Chernykh, Elena R.; Domańska-Janik, Krystyna; Jafar, Emad; Johnson, W. Eustace; Li, Ying; Li, Daqing; Luan, Zuo; Mao, Gengsheng; Shetty, Ashok K.; Siniscalco, Dario; Skaper, Stephen; Sun, Tiansheng; Wang, Yunliang; Wiklund, Lars; Xue, Qun; You, Si-Wei; Zheng, Zuncheng; Dimitrijevic, Milan R.; Masri, W. S. El; Sanberg, Paul R.; Xu, Qunyuan; Luan, Guoming; Chopp, Michael; Cho, Kyoung-Suok; Zhou, Xin-Fu; Wu, Ping; Liu, Kai; Mobasheri, Hamid; Ohtori, Seiji; Tanaka, Hiroyuki; Han, Fabin; Feng, Yaping; Zhang, Shaocheng; Lu, Yingjie; Zhang, Zhicheng; Rao, Yaojian; Tang, Zhouping; Xi, Haitao; Wu, Liang; Shen, Shunji; Xue, Mengzhou; Xiang, Guanghong; Guo, Xiaoling; Yang, Xiaofeng; Hao, Yujun; Hu, Yong; Li, Jinfeng; AO, Qiang; Wang, Bin; Zhang, Zhiwen; Lu, Ming; Li, Tong (SAGE Publications, 2018-04-11)
    • Will Plan S put learned societies in jeopardy?

      Purton, Mary; Michelangeli, Francesco; Fésüs, László (Wiley, 2019-02-25)